faen
faen
Qazvin , unit 2-1st floor- the Kian complex- Parastar Blvd
0171 3367 028

طراحی و ساخت اتاق تمیز

طراحی و ساخت اتاق تمیز

طراحی و ساخت اتاق تمیز (cleanroom)

طراحی و ساخت اتاق تمیز می‌تواند فضای بسیار بزرگی باشد. بطوریکه گاهی اوقات تمامی یک کارخانه با هزاران متر مربع مساحت می‌تواند در سوله هایی با فضای تعریف شدهٔ اتاق تمیز و زمین‌های پوشیده شده با کف پوش مخصوص اینگونه اتاقها ساخته شده باشد. 

شرکت برج پوشش بعنوان متخصص حرفه ای  در ساخت اتاق تمیز نیازهای اساسی، پیشگیری و ایمنی فردی و محیطی، ایجاد محیط های تمیز از عوامل آلوده ساز فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیک، مونیتورینگ و کنترل سطح آلودگی محیطی و نیز رفع آلودگی پایدار از فرد و محیط، که در بخش های دارو، درمان، بهداشت، کشاورزی، غذایی، صنایع خاص و آزمایشگاههای فیزیک و شیمی در سطح بازارهای داخل و منطقه خاورمیانه مورد نیاز مراکز آموزشی، تحقیقاتی و تولیدی میباشد را متناسب با استانداردهای بین المللی تامین مینماید.